českyDeutschEnglish
Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Letní cvičiště

Letní cvičištěLetní cvičiště

Adresa: Rybalkova 1267, Louny 440 01

Mobil: +420 605 208 446

E-mail: cermak@sportlouny.cz
WWW: www.lssa.cz/cz/letni-cviciste/aktuality-2/

Typ: Sport & relax
Poloha: Louny
GPS: 50°21'10.23"N, 13°48'24.58"E

PROVOZNÍ ŘÁD LETNÍHO CVIČIŠTĚ

 

Článek 1

Základní ustanovení

  1. Město Louny je vlastníkem Letního cvičiště (dále LC), na adrese Rybalkova 2673, 440 01 Louny. Pověřeným provozovatelem LC je Lounská správa sportovních areálů, příspěvková organizace.
  2. Vstup do prostoru LC a jeho užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto Provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny provozovatele. Za osoby mladší 15 let zodpovídají v této souvislosti plně jejich rodiče nebo příslušný odpovědný zástupce (trenér, vyučující, cvičitel).
  3. Letní cvičiště je určeno k provozování sportovní činnosti, zájmové a kulturní činnosti a k odpočinku a oddechu. Využívat je mohou sportovní družstva, školy, rodiče s dětmi i ostatní subjekty a veřejnost.
  4. Prostor LC tvoří: víceúčelové hřiště, sektor pro skateboard, workoutové hřiště, hriště na malý fotbal a dětské hřiště. Podrobná specifikace je dána technickou dokumentací uloženou v kanceláři správce MSH.

Článek 2

Provozní doba Letního cvičiště

  1. Provozní doba LC je určena v pracovní dny, dny pracovního klidu i státní svátky od 8.00 do 20.00 hodin. Letní cvičiště se každý rok otevírá 1. dubna a uzavírá 31. října, s tím, že v červnu, červenci a v srpnu je provozní doba od 8.00 do 21.00 hodin.
  2. Vstup do areálu LC je pro návštěvníky v provozní době volně přístupný.
  3. Časové využívání jednotlivých sportovišť není omezeno, záleží na tom, kdo přijde dříve. Ostatní návštěvníci nesmí nijak narušovat nebo omezovat osoby využívající sportoviště a musí vyčkat, až se dané sportoviště uvolní.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál LC i mimo stanovenou provozní dobu z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, nutných oprav nebo jiných mimořádných událostí.

Článek 3

Obecná pravidla užívání prostor Letního cvičiště

 

  1. Zařízení na dětském hřišti je určeno pro děti ve věku od 3 do 15 let
  2. Návštěvníci LC jsou v areálu povinni dodržovat následující pravidla chování a pokyny:

- sportoviště a zařízení používat pouze k účelům, ke kterým jsou určeny

- vcházet/vycházet do areálu lze pouze ve stanovenou provozní dobu, a to určenými místy

- je zakázáno do areálu vjíždět motorovými či nemotorovými vozidly a parkovat zde

- je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm

- je zakázáno vnášet zbraně, výbušniny a jiné potenciálně nebezpečné předměty nebo látky

- je zakázáno vnášet a konzumovat alkoholické nápoje a užívat návykové látky (drogy)

- je zakázáno vodit do areálu psy nebo jiná domácí zvířata

- návštěvníci musí dodržovat zásady etiky a slušného chování, být ohleduplní k ostatním

- udržovat v celém areálu pořádek a čistotu

- odpadky odkládat do odpadkových košů nebo popelnic

- dbát o udržování jednotlivých sportovišť, sportovního náčiní a ostatního zařízení

- poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení je třeba ihned ohlásit provozovateli

- mimo vymezená sportoviště provozovat sportovní činnost tak, aby nebyl porušován nebo

omezován klid, a volnost pohybu ostatních návštěvníků

- vodní prvek (fontána) není určen ke koupání a voda není pitná

v letních měsících může dojít ke zvýšení teploty na kovových částech herních prvků

 

3. Návštěvníci zodpovídají za veškeré škody způsobené zničením a uhradí případnou škodu. Provozovatel zároveň není zodpovědný za případnou ztrátu osobních věcí návštěvníků.

4. Návštěvníci zodpovídají za svou bezpečnost i bezpečnost ostatních. Při využívání sportovišť používají patřičné ochranné prostředky (helmy, rukavice, chrániče loktů a kolen apod.) V případě úrazu nebo jiného ohrožení jsou návštěvníci povinni zajistit poskytnutí první pomoci a v případě potřeby ihned zavolat záchrannou službu nebo jiné složky IZS.

5. Veškeré herní prvky a zařízení v areálu Letního cvičiště nepoužívejte, pokud jsou vlhké nebo namrzlé

6. Děti do 3 let, děti se špatnou motorikou nebo s nedostatečně vyvinutým pudem sebezáchovy musí doprovázet rodiče

Článek 4

Závěrečná ustanovení

1. Za provoz a údržbu LC zodpovídá příspěvková organizace Lounská správa sportovních areálů. Kontroluje dodržování pravidel, která jsou uvedena v tomto Provozním řádu, a může z nich také vyvozovat příslušná opatření. Zároveň dohlíží na dodržování platných legislativních předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických.

2. Provozovatel dohlíží rovněž na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka, na dodržování dobrých mravů, na řádné užívání LC včetně jejího zařízení a vybavení. Zároveň je oprávněn řešit případné sporné situace a záležitosti.

 

3.  Tento Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky LC. Zaměstnanci provozovatele LC jsou oprávněni nevpustit či vykázat osoby, které porušují Provozní řád, nedodržují ostatní závazné předpisy nebo nerespektují jejich pokyny.

 

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči 150 Záchranná služba 155 Městská poicie 156 Policie 158

 

Kontakty pro nahlášení závad, úrazu, připomínek atd.

e-mail: cermak@sportlouny.cz

Mapa

Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Podcast Okouzleni městem nejen o Zdeňku Sýkorovi a Miroslavu Melenovi
Podcast nejen o kopcích
Pocta Janu Jírovi
Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad