českyDeutschEnglish
Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Region Louny

Rozlehlý lounský region tvoří jižní okraj malebného Českého Středohoří a protíná ho řeka Ohře. Jedná se o spíše zemědělský region, který je znám produkcí vysoce kvalitního chmele, v blízkém Českém středohoří se pak pěstuje ovoce (oblast okolo obce Libčeves).

Mezi přírodní dominantu regionu patří park Džbán, který nabízí řadu výletů a zajímavých míst. Například zříceninu hradu Pravda, tajemné Kamenné řady. Na sever od Loun pak krajině dominují zajímavé vrchy Raná, Oblík a Stříbrník (známý spíše jako Červeňák). Nedaleko města směrem na západ poblíž obce Březno se nachází archeologický skanzen, který vás přenese hluboko do minulosti. Region nabízí i další historická místa jako např. zámek Nový Hrad v obci Jimlín, nedostavěný chrám v Panenském Týnci, kostel ve Slavětíně či zámek a památný strom Oldřichův dub v Peruci.

České středohoří

CHKO České středohoří je zřízena na stejnojmenném geomorfologickém celku, jehož následné vnitřní horopisné dělení je na podcelek Verneřické středohoří, který tvoří zvlněná plošina na destruovaných lávových příkopech a podcelek Milešovské středohoří, jenž tvoří výrazné kužele, kupy a krátké hřbety v území křídových sedimentů. K Milešovskému podcelku náleží i lounská část, která je nazývaná Chožovské středohoří. Jedinečnost Českého středohoří doplňují pseudokrasové jevy v neovulkanitech a mineralogické zvláštnosti, především výskyt českého granátu a ojediněle i diamantů.

České středohoří

Zajímavá krajina dramaticky modelovaných sopečných vrchů i mírných pahorků svou krásou zlákala již řadu umělců, od výtvarníků přes básníky až k hudebním skladatelům. Nejen malíř E. Filla či básník E. Juliš, ale i množství turistů se nechává unést jedinečným a barevně proměnlivým panoramatem. Pokud chceme získat přehled o Lounsku jako celku, je nejlepší vystoupat na některý z jihozápadních výběžků chráněné krajinné oblasti Českého středohoří severně od Loun.

Maloplošná chráněná území:

  • NPR Oblík
  • NPR Raná
  • NPP Kamenná slunce
  • PR Číčov
  • PP Tobiášův vrch
  • PP Třtěnecké stráně

Raná

Nepřehlédnutelný a nezaměnitelný kopec Lounského středohoří (457 m n. m.) ležící severně od Loun, Ranákonkrétně v západní části Českého středohoří. Na jihozápadním vrchu trojkopce se rozkládá Národní přírodní rezervace Raná. Vegetace Ranské hory je velmi pestrá, stejně jako zvířectvo, které se zde vyskytuje. Pro hospodářské využití travních porostů byla podle složitosti terénu typická pastva skotu a ovcí, která dnes citelně chybí a proto započal projekt její obnovy. Raná je též centrem paraglidingu a sportovního létání v severních Čechách. Na úbočí kopce se nachází stejnojmenná obec Raná.

Oblík

Jedná se o všeobecně známý a dominantní izolovaný čedičový kopec vysoký 509 m n. m. v CHKOOblík České středohoří severně od města Louny. Oblík a sousední izolované vrchy Srdov a Brník jsou nejtypičtějším představitelem a dokladem tzv. lineární erupce v Českém středohoří. Oblík je budovaný nefelitickým bazaltem, zatímco Srdov a Brník jsou z olivinického nefelitu. A právě kvůli geologickému podkladu a zejména zvláštním mikroklimatickým podmínkám je plocha Oblíku nejcennějším komplexem stepních a lesostepních ekosystémů v jihozápadní části Českého středohoří. Nejprozkoumanější skupinou fauny Oblíku jsou střevlíci, kteří zde tvoří unikátní sestavu o více než 100 druzích. Spolupůsobení vlivů, jako je klima oblasti, mikroklima (slunce, vítr), geologický podklad, expozice a tvar, umožnilo zachování takových společenstev, která z Oblíku učinila perlu české stepní květeny.

StříbrníkFrotzelova rozhledna

Kopec známý spíše jako Červeňák (271 m), který se nachází v západní části Českého středohoří, 3 km severně od Loun. Jedná se o velice zajímavou geologickou a paleontologickou lokalitu, neboť zdejší červený geologický podklad je složen z barevných jílů, jež kdysi dávno vznikly vypálením blízké uhelné sloje. V červené hornině zde byly nalezeny otisky různých pradávných třetihorních organismů. Oblíbený turistický cíl nad obcí Dobroměřice u Loun. Na vrcholku stojí jediná horská chata na Lounsku, a to Ejemova chata s rozhlednou postavená roku 1911.

Park Džbán

Přírodní park Džbán má nespornou přírodovědnou a rekreační hodnotu. Dochovaly se v něm smíšené a listnaté lesy, v nichž se vyskytuje celá řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Posláním Přírodního parku Džbán je zachování unikátní krajiny džbánské křídové tabule s významnými estetickými hodnotami, zejména s ohledem na geomorfologii území, lesní porosty, charakteristickou flóru a faunu a rozptýlenou mimolesní zeleň. Typický je plochý reliéf vyvýšených desek rozrůzněných hlubokými údolími potoků a tedy příkrými, náročně schůdnými svahy.
Území Džbánu představuje pahorkatinu, která zejména v okolí Ročova přechází již ve vrchovinu. Džbán z cca 65 - 70% pokrývají lesy a vzhledem k teplému a suššímu klimatu je zde tzv. teplomilná varianta doubrav a vegetace vůbec. Oblast totiž stejně jako České středohoří a Poohří náleží k teplé oblasti, i když klimatické podmínky jsou zde méně extrémní. O to cennější jsou však lesní porosty. Džbán není jen lesnatou, ale i pramennou oblastí uprostřed bezlesého Slánska, Žatecka a Lounska. Mohutný džbánský hřbet ve směru Hříškov - Řevničov je pak přirozenou rozvodnicí Vltavy, Berounky a Ohře.
Džbán je rovněž typický přítomností chmelnic a tedy pěstováním chmele. Na území Lounska se v přírodním parku Džbán nachází maloplošné zvláště chráněné území NPR Malý a Velký štít.

Zřícenina hradu Pravda

Další zajímavá místa v okolí:

Březno u Loun

Nachází se zde Archeologický skanzen Oblastního muzea v Lounech. Vybudován byl na místě dlouhodobého archeologického výzkumu. K vidění jsou tu podle archeologických nálezů, z autentických materiálů a částečně i původních technologií, postavené repliky staveb od mladší doby kamenné po slovanské osídlení.

Cítoliby

Městys Cítoliby nabízí několik zajímavých památek: Barokní zámek z konce 17. stol., hlavní průčelí s římsami, arkády na nádvoří. Dále pak gotický kostel sv. Jakuba Většího, který byl zbarokizován v průběhu 18. stol., oltáře se sochařskou výzdobou M. Brauna z r. 1718, obrazy od V. V. Reinera, morový sloup též z dílny Braunovy. Sochy v prostoru návsi jsou ve stylu "památkářského baroka". Barokní výklenkovou kapličku naleznete na konci městyse při cestě na Brloh.

Hnojnice u Libčevse

Hnojnice leží 11 km severovýchodně od města Louny. Za obcí Koštice se nachází stavba jednokomorové cihlářské pece z roku 1781. Asi 1 km od silnice z Hnojnic do Koštic se v bývalé lomové stěně poblíž Hnojnického potoka nachází národní přírodní památka "Kamenná slunce", která jsou unikátním dokladem sopečné činnosti třetihor. Ve veřejné studni při čp. 9 naleznete hořkou vodu vápenato-hořečnatého typu.

Lenešice

Uprostřed návsi naleznete původně románský jednolodní kostel sv. Šimona a Judy ze 13. století. Před kostelem stojí socha sv. Václava z roku 1849. Na západní straně návsi je barokní hospodářský dvůr se zámkem, kerý postavil Jiří Černín z Chuděnic v roce 1599. Nedaleko rybníka je dvoupatrová budova barokní sýpky, naproti sýpce je výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého z 18. století. Na okraji obce se rozkládá Lenešický rybník o rozloze 111 ha. Naproti cukrovaru, u řeky Ohře, stojí pamětní strom Linda Na brodech - topol bílý, starý 160 let.

Panenský Týnec

V Panenském Týnci naleznete klášter klarisek, který byl postaven do roku 1280 jako třetí františkánský klášter v Čechách. Nedostavěný chrám je často vyhledáván pro svatební obřady - toto torzo kostela se řadí svou uměleckou hodnotou k nejdokonalejším památkám České republiky. Kostel sv. Jiří byl z původního malého kostelíka přestavěn a barokně přistavěn v době po roce 1722 a dále upraven v roce 1904. U východní strany kostela sv. Jiří stojí kaple sv. Jana Nepomuckého - její původ není znám.

Peruc

V obci naleznete původně gotický hrad, který byl v 16. století přestavěn a rozšířen na renesanční zámek a upravený pozdně barokně. Na zámku pobýval po roce 1945 Emil Filla. Naproti zámku stojí barokní kostel sv. Petra a Pavla. Nedaleko obce se nachází Boženina studánka a Oldřichův dub připomínající pověst o setkání knížete Oldřicha a Boženy. V zámecké sýpce je muzeum předmětů, které užívali naši předkové.

Postoloprty

Na místě původní tvrze začal Štefan Jiří ze Šternberka v roce 1611 stavět velkolepý zámek. Ten byl v letech 1706 - 1718 přestavován v barokním slohu. Poté zámek značně chátral a v roce 1768 dokonce vyhořel. Po roce 1945 sloužil jako depozitář Státní knihovny ČSR v Praze. Nyní je zámek opuštěný, zdevastovaný a chátrá. Záplavový most přes řeku Ohři byl postaven v letech 1908 - 1910 ing. Herzánem. Most je dlouhý 102 metrů a je zapsán v seznamu chráněných památek. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednolodní s jednou věží s hodinami. K další památkám patří socha sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a sloup se sousoším Piety na náměstí.

Pravda

Hrad vznikl ve 14. století, ale dodnes není známo, kdo jej založil a pojmenoval. Zřícenina hradu bývá označována za spojovací článek mezi gotickými hrady a barokními pevnostmi. Pravda se nachází nad obcí Pnětluky v lesnatém masivu Džbánu.

Ročov

Nejvýznamnější památkou je klášter Nanebevzetí Panny Marie, který náležel řádu poustevníků sv. Augustina. Klášter je nejcennější barokní stavební památkou v širokém regionu, vybavení interiéru má vysokou uměleckou hodnotu. V Horním Ročově se nachází barokní pískovcová socha Madony z roku 1713. Při výjezdu z obce na Louny je vidět výklenková barokní kaple sv. Vojtěcha z 18. století. Dominantu obce tvoří kostel, který je novogotickou přestavbou. Pozoruhodností obce jsou chráněné stromy - tis v zahradě dvora čp. 1 (starý 400 let) a lípy na náměstí a u kaple sv. Vojtěcha (staré 200 let).

Smolnice

Obec se nachází na okraji Přírodního parku Džbán. První písemné zmínky o obci jsou z roku 1337. Četné archeologické nálezy svědčí o osídlení této lokality již v dobách mnohem starších. Hlavní osobou a organizátorem archeologického bádání byl v 19. století významný český architekt, zakladatel novorenesance, Antonín Wiehl. Obec má zachovaný středověký půdorys návsi, která je obklopena domy s bránami. Součástí návsi je barokní kaple, památník padlým z 1. světové války a dva rybníky. U prostředního rybníku se nachází památkově chráněný statek. Dalšími památkově chráněnými objekty je areál statku čp. 4, kde žil architekt Antonín Wiehl, a kde jsou na fasádě domu sgrafita Mikoláše Alše a reliéf Antonína Myslbeka. V sousedství statku architekt Antonín Wiehl postavil novorenesační vilu. Nad obcí krajině dominuje barokní kostel sv. Bartoloměje se vzácnými gotickými malbami z 1. poloviny 14. století na stropě presbytáře. Vedle kostela je zrekonstruovaná barokní fara. Při vjezdech do obce stojí drobné památky, jako jsou kříže a pomníky.

Toužetín

Uprostřed obce nalezneme ve statku čp. 1 původně gotickou tvrz přestavěnou na barokní zámek. Ke vstupnímu portálu vede nad vodním příkopem kamenný most se sochami sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Jedná se o obdélníkovou budovu s malým dvorkem uprostřed.

Třebíz

V jádru obce je soubor barokních domů (Cífkův statek, Šubrtův statek, Obchod ve zboží smíšeném, Ševcovna, domek kořenářky), který je využit pro národopisné muzeum. Uprostřed náměstíčka stojí památník a pomník v rodném domě čp. 19 spisovatele Václava Beneše Třebízského. V letních měsících je skanzen a dům otevřen návštěvníkům. Na kraji Třebíze můžete nalézt nově vybudovaný zahradnický areál Bambus Centrum.

Žerotín

Nalezneme zde zbytky kdysi slavného hradu pánů ze Žerotína, který byl zničen během třicetileté války. Při hlavní silnici ve směru na Třebíz je kostel sv. Blažeje a "zázračná studánka" s léčivou vodou.
Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad